1. Wyrobienie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

2. Zawarcie pisemnej umowy z cudzoziemcem.

Na podstawie informacji zawartych w złożonym zezwoleniu lub oświadczeniu należy zawrzeć z cudzoziemcem umowę. Przetłumaczenie umowy na język cudzoziemca i przedstawienie mu umowy w języku, który cudzoziemiec rozumie (zapisy muszą być dla niego w pełni zrozumiałe). Najlepiej więc posiadać dwujęzyczny szablon umowy. Dane na umowie muszą zgadzać się z danymi podanymi na oświadczeniu, czy zezwoleniu. Agencja pracy kieruje pracownika  do pracodawcy i miejsca pracy określonego w dokumencie legalizacji zatrudnienia i na określonych w tym dokumencie warunkach.

3. Udostępnienie cudzoziemcowi oryginału oświadczenia lub zezwolenia na pracę

Po otrzymaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca, czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy przekazać mu kopię dokumentu legalizacji pracy.

4. Informowanie cudzoziemca o wszystkich działaniach dotyczących jego pozwolenia na pracę

Obcokrajowiec musi być poinformowany o wszystkich działaniach, które dotyczą sytuacji jego legalizacji jego pobytu, czy pracy. Jest to m.in. decyzja o wydaniu dokumentu legalizacji zatrudnienia, jego przedłużeniu, odmowie wydania, czy uchyleniu wydania.

5. Informowanie cudzoziemca o wyrobienie karty pobytu i o wszystkich działaniach dotyczących prawa przebywania i pracy.