Doradztwo personalne dla pracodawcy

 
Zatrudnianie cudzoziemców: wymogi wobec Agencji Zatrudnienia

Pracodawca  zatrudniający obcokrajowców przez Agencję pracy tymczasowej musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Jakimi?

1. Wyrobienie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jeżeli agencja zatrudnia obcokrajowców spoza Unii Europejskiej to musi się liczyć z dodatkowymi formalnościami. Agencja musi złożyć do urzędu oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Z 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy obowiązuje uproszczona procedura zatrudniania osób spoza UE. Wykonujących pracę przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.  Dla innych trzeba wyrobić zezwolenie na pracę obcokrajowca. W zależności od czasu pobytu należy złożyć inne zezwolenie.

2. Zawarcie pisemnej umowy z cudzoziemcem.

Na podstawie informacji zawartych w złożonym zezwoleniu lub oświadczeniu należy zawrzeć z cudzoziemcem umowę. Wymagane jest przetłumaczenie umowy na język cudzoziemca i przedstawienie mu umowy w języku, który cudzoziemiec rozumie (zapisy muszą być dla niego w pełni zrozumiałe). Najlepiej więc posiadać dwujęzyczny szablon umowy. Dane na umowie muszą zgadzać się z danymi podanymi na oświadczeniu, czy zezwoleniu. Należy pamiętać, że agencja pracy tymczasowej musi skierować obcokrajowca do pracodawcy i miejsca pracy określonego w dokumencie legalizacji zatrudnienia i na określonych w tym dokumencie warunkach. Kopie sporządzonej umowy należy przekazać cudzoziemcowi.

3. Udostępnienie cudzoziemcowi oryginału oświadczenia lub zezwolenia na pracę

Po otrzymaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca, czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy przekazać mu oryginał dokumentu legalizacji pracy.

4. Informowanie cudzoziemca o wszystkich działaniach dotyczących jego pozwolenia na pracę

Obcokrajowiec musi być poinformowany o wszystkich działaniach, które dotyczą  legalizacji jego pobytu czy pracy. Jest to m.in. decyzja o wydaniu dokumentu legalizacji zatrudnienia, jego przedłużeniu bądź wydania odmowy.

5. Obowiązki agencji zatrudniającej cudzoziemców względem urzędu

Agencja ma 7 dni na poinformowanie wojewody o:
1. zmianie siedziby, miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu,
2. zmiany właściciela zakładu pracy (całego lub części),
3. sytuacji, w której cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące lub zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.